Kişisel Verilerin KorunmasıLETA Teknoloji AR-GE Ltd. Şti., Veri Sorumlusu sıfatıyla, web tabanlı olarak geliştirdiği uzaktan eğitim yönetim sistemi yazılımının öğretmenler için uygulaması olan ANLATIYOR.com sisteminde -ki bu bilgilendirme metninde ANLATIYOR.com olarak geçecektir-, Verisi İşlenen üye öğretmenlerin -ki bu bilgilendirme metninde ÖĞRETMEN olarak geçecektir-, Kişisel Verileri, 07.04.2016 Tarih ve 296771 sayılı Resmî Gazete'de yer alan ve amacı kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olan 6698 Numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU -ki bu bilgilendirme metninde KVKK olarak geçecektir- gereği işlenmektedir.

ANLATIYOR.com, ÖĞRETMEN'lerden aldığı tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla, kurduğu sistemin arka planında ve ön yüzünde gereken tüm önlemleri almaya gayret etmiştir.

Kanunda yer alan tanımlar :
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
şeklindedir.

ANLATIYOR.com, 6698 Numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'nun, Kişisel Verilerin İşlenmesi başlığında yer alan, Madde 4-Genel ilkeler, Madde 5-Kişisel verilerin işlenme şartları, Madde 6-Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, Madde 7-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, Madde 8-Kişisel verilerin aktarılması ve Madde 9-Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ile ilgili tüm detaylara dikkat eder.

ANLATIYOR.com, 6698 Numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'nun, Haklar ve Yükümlülükler başlığında yer alan, Madde 10-Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, Madde 11-İlgili kişinin hakları ve Madde 12-Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklarının tüm gereklerini uygular.

ANLATIYOR.com, 6698 Numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'nun, Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili başlığında yer alan, Madde 13-Veri sorumlusuna başvuru, Madde 14-Kurula şikâyet, Madde 15-Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları ve Madde 16-Veri Sorumluları Sicili başlıklarının içeriğinde bahsi geçen tüm gerekleri ya yerine getirmiş ya da getireceğini taahhüt etmiştir.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması ve aktarılması ile ilgili detaylar, Site Kullanım Koşulları ve ÖĞRETMEN Üyelik Sözleşmesi başlıklarında da detaylandırılmıştır.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması ve aktarılması ile ilgili temel bazı bilgileri paylaşmak gerekirse:

1. ÖĞRETMEN, sistemi kullanabilmesi için vermesi gereken kişisel bilgileri, ÖĞRETMEN Üyelik Sözleşmesi'nde okumuş ve kabul etmiştir.
2. ÖĞRETMEN'in vermiş olduğu kişisel bilgiler ANLATIYOR.com tarafından toplanır, işlenir ve korunur. Bu işlemler esnasında, ANLATIYOR.com, günümüz web teknolojisinin ve bilgi güvenliği sistemlerinin elverdiği en optimum çözümleri kullanmış ve daha fazla da geliştirmeyi taahhüt etmiştir.
3. ANLATIYOR.com, vermiş olduğu hizmet için toplamış olduğu bu kişisel verileri, gerek yayın ağında yer alan diğer sistemlerle gerekse hizmet ya da ürün aldığı yerli ve/veya yabancı kişi ya da tüzel kişilerle -gizlilik sözleşmesi yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla- paylaşabilir.
4. ANLATIYOR.com, vermiş olduğu hizmet için toplamış olduğu kişisel verileri, ÖĞRETMEN, üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerden bir ya da daha fazlasını ihlal ettiği taktirde, yani MADDE 7 gereği, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


Her hakkı saklıdır © ANLATIYOR.com - 2020